Werkgroep Ontwikkeling en Innovatie bij Kleurkanaries

in Samenwerking met de MUTAVI Research en Advies GroepH.K. van der Wal

INTRODUCTIE
Iedereen, die betrokken is bij het houden, kweken en beoordelen van kleurkanaries, wordt met steeds korter wordende tussenpozen geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Deze nieuwe ontwikkelingen voltrekken zich binnen vele facetten van de hobby zoals voeding, gezondheid, verzorging, maar ook het ontstaan van nieuwe mutaties, de beoordelingseisen die aan zo'n nieuwe mutatie moeten worden gesteld en de invloed van een nieuwe mutatie op de bestaande kleurslagen.

Daarnaast gaan de ontwikkelingen op het terrein van de genetica en de toepassing daarvan bij kleurkanaries ook steeds door. Ten gevolge van een toename van de wetenschappelijke kennis van processen die zich voltrekken bij het ontstaan van erfelijke eigenschappen bij de kleurkanaries, veranderen ook de bestaande inzichten, waardoor al spoedig blijkt dat de vast gewortelde theorieën niet langer gehandhaafd kunnen worden als we het ontstaan van nieuwe mutaties en hun invloed op het uiterlijk van de kanarie goed willen doorgronden.

De vele vragen die momenteel leven rond de verschijningsvorm van nieuwe kleurslagen, maar zelfs ook rond kleurslagen die we al jarenlang als "klassiek" beschouwen en de voortschrijdende inzichten in erfelijke processen, hebben geleid tot het instellen van de werkgroep Ontwikkeling en Innovatie bij Kleurkanaries. De groep is gestart door een aantal Belgische en Nederlandse vogelliefhebbers die zich at specifiek hebben toegelegd op de "experimentele kweek" en op het publiceren van artikelen waarin getracht wordt of zal worden, de vernieuwde inzichten over te brengen op alle geïnteresseerde vogelliefhebbers die het houden en kweken van kleurkanaries als hun hobby hebben.

DOELSTELLING
De doelstelling van de werkgroep is gericht op het overdragen van de laatste wetenschappelijke stand van zaken rond o.a. de genetica en haar toepassingen voor kleurkanaries, op de geïnteresseerde kleurkanariekweker en of kleurkanariekeurmeester.

De werkgroep streeft er naar: een brug te slaan tussen wetenschap en hobby.

STRATEGIE en BELEID
Het verwezenlijken van de doelstelling richt zich op:

- Het uitgeven van op de praktijkgerichte wetenschappelijke publicaties
- Het doen en of laten doen van wetenschappelijk onderzoek
- Het laten uitvoeren van testparingen door geselecteerde kwekers
- Het houden van enquêtes
- Het onderhouden van kontakten met geïnteresseerde kanariekwekers
- Het onderhouden van kontakten met wetenschappelijke instituten op gebied van de ornithologie
- Het via E-mail realiseren van een kanarie research netwerk
- Het via Internet opbouwen van een centrale research databank

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

De werkgroep is gestart op 3 juli 1999, mede naar aanleiding van een publicatie van twee keurmeesters van de KBOF in België. Hun publicatie heeft als titel " Herziening kanariefactorenbezit anno 1998" en gaat al uit van een geheel nieuwe benadering van de bestaande opvattingen.
Om meer draagvlak te krijgen worden ook Nederlandse vogelliefhebbers ingeschakeld.

De werkgroep wordt gevormd door:

NEDERLAND

Inte Onsman
research coördinator MUTAVI Research en Adviesgroep
Jan van Mol
kleurkanariekweker, gespecialiseerd in nieuwe mutanten
Gea Stoop
redactrice maandblad ONZE VOGELS van de NBvV
Henk van der Wal
lid van de Commissie voor Ornithologisch Onderzoek

BELGIË
Jean Kenens
kleurkanariekweker en keurmeester KBOF België

In de werkgroep kunnen nog vertegenwoordigers van andere organisaties opgenomen worden.

De volgende wetenschappelijke organisaties participeren in de werkgroep

Commission de Recherche Ornithologique (C.R.O.)

Commissie voor Ornithologisch Onderzoek
Adviesorgaan van de C.O.M., afdeling Nederland

MUTAVI Research en Advies GroepMIDDELEN
De middelen waarmee de werkgroep haar strategie kan verwezenlijken, bestaan in hoofdzaak uit:

- Financiële middelen welke voortvloeien uit het uitgeven van publicaties

- Financiële middelen welke voor de bestrijding van onderzoekskosten beschikbaar worden gesteld door participerende vogelorganisaties, verenigingen of particuliere donateurs

- Collegiale deskundigheid

- Externe deskundigheid welke beschikbaar wordt gesteld door participerende organisaties

- Documentatie en publicaties op Internet

- Rapportages van gespecialiseerde kanariekwekers

- Analyses uit gehouden enquêtes

KORTE TERMIJN ACTIVITEITEN
In 2000 is gestart met het uitgeven van een enquête waarin o.a. gevraagd wordt naar praktijkervaringen met de onyx mutant. Aan het einde van dit jaar zal een inventarisatie plaats vinden van binnengekomen reacties.

In o.a. het maandblad Onze Vogels en op Internet is een publicatie opgenomen met als onderwerp albinisme bij kanaries geschreven door Inte Onsman. Reacties op dit artikel zullen een basis kunnen vormen voor een verdere toelichting op dit onderwerp. Daarnaast is een artikelserie verschenen van Jan van Mol over de topaasfactor. Ook andere vogelbladen zullen worden gevraagd deze artikelen over te nemen.

Steeds meer worden kleurkanariekwekers geconfronteerd met de invloed van de zogenaamde "Italiaanse" mozaïeken op de klassieke kleuren. Op kort termijn zal via de diverse vogelbladen een oproep aan de kleurkanariekwekers worden gedaan om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Voor het volgende broedseizoen zullen opdrachten worden geformuleerd voor het doen van kweekparingen. Belangstellende kwekers zullen daarvoor worden benaderd.

Een start is gemaakt met het publiceren van een nieuwe genetische nomenclatuur voor kleurkanaries en een nieuwe zienswijze op het gebruik van terminologie en symbool gebruik bij kleurkanaries.

BELANGSTELLENDEN
Heeft u belangstelling in de activiteiten van de werkgroep of bent u geïnteresseerd in het deelnemen aan specifieke kweekprogramma's, neem dan kontakt op met de werkgroep via het correspondentieadres:

H.K. van der Wal
Mozartstraat 4
8916 HC LEEUWARDEN , tel. 058 213 46 55.


Inte Onsman
©Werkgroep Ontwikkeling en Innovatie bij Kleurkanaries
in samenwerking met de MUTAVI Research & Advies Groep

Home