Regels voor Standaardisatie van Genetische Nomenclatuur voor Kanaries

Door: Inte Onsman, Research coördinator

MUTAVI

Research & Advies Groep

Goede terminologie is de sleutel tot heldere en gemakkelijke communicatie. Dit is in het bijzonder het geval in de wetenschap, waarin iedere specialiteit zijn eigen taalgebruik en symbolen heeft. Omdat symbolen vaak onjuist of onvolledig werden gebruikt, werd in 1977 een symposium over mutatie nomenclatuur en genetische symbolen gehouden tijdens de 66e jaarlijkse bijeenkomst van de internationale wetenschappelijke pluimvee sociëteit. De volgende voorstellen zijn grotendeels gebaseerd op de diverse richtlijnen voor o.a. pluimvee.

a. De naam van de mutatie moet geschreven worden met een kleine beginletter b.v. agaat, opaal, onyx enz.enz., behalve aan het begin van een zin of op een andere plaats waar dat gebruikelijk is.

b. Het locussymbool moet indien mogelijk overeen komen met de eerste letter van de Engelse naam van de mutatie en moet dus zijn afgeleid van de naam van het gen. Het locussymbool moet bestaan uit een minimum aantal letters en indien nodig cijfers zodanig gekozen dat het zich duidelijk onderscheidt van de andere symbolen b.v. cin voor bruin, op voor opaal enz.enz.

c. Het locussymbool moet geschreven worden met een hoofdletter indien de factor dominant en met een kleine letter als de factor recessief vererfd, b.v. W voor dominant wit, eu voor eumo enz.enz.

Allelische symbolen mogen nooit gebruikt worden om onderscheid te maken tussen dominantie of recessieviteit.

d. Symbolen voor allelen mogen met hoofdletters, kleine letters of Arabische cijfers geschreven worden. Het allelische symbool wordt gebruikt als bovenschrift bij het locussymbool, indien het locussymbool gevolgd wordt door een bovenschrift "+", dan betreft het de wildvorm. Bij de kanarie wordt groen (a +/ a+ Yw +/ Yw +) als de wildvorm beschouwd.

e. Genotypen moeten in schuinschrift worden geschreven. Een schuine streep tussen de allelen vergemakkelijkt het lezen van genotypen, b.v. I + / I , Pi + / Pi of op +/ op.

Een nieuwe lijst van kanarie loci en allelen wordt op deze site gepresenteerd.
Enige nieuwe symbolen zijn toegevoegd aan de reeds bestaande en een aantal symbolen zijn veranderd vanwege recente nieuwe inzichten in de vererving van sommige factoren.
In alle door MUTAVI gepubliceerde artikelen over kanaries zullen zowel op de MUTAVI website als in vogelbladen uitsluitend de in deze tabel voorgestelde symbolen worden gebruikt.
Vogelbonden inclusief de C.O.M. zijn vrij om deze lijst van symbolen over te nemen, te gebruiken c.q. te publiceren mits dit onverkort en zonder veranderingen geschied.

Literatuur:

[1] Committee on Standerized Genetic Nomenclature for Mice Guidelines for
  Nomenclature of Genetically Determined Biochemical Variants in the
  House Mouse, Mus musculus
  Biochemical Genetics Vol.9 no.4 (1973); blz.369-374
[2] Committee on Standardized Genetic Nomenclature for Mice A Revision of
  the Standardized Genetic Nomenclature for Mice
  Journal of Heredity Vol.54 (1963); blz.159-162
[3] Green M.C.
  The Laboratory Mouse, Mus musculus
  Handbook of Genetics Vol.4 (New York) 1975; blz.203-241
[4] Onsman I.
  Rules for a Standard Genetic Nomenclature for Budgerigars
  The Budgerigar Journal no.6 (1992); blz.19-21
[5] Taylor T.G., Warner C.
  Genetics for Budgerigar Breeders
  Publ. The Budgerigar Society (1986)

©Inte Onsman
MUTAVI Research & Advies Groep

Home